Käyttö- ja toimitusehdot
Lokakuu 2020


YLEISTÄ

Paulina Xenia Wellness:in verkkopalvelu, www.paulinaxenia.fi (jäljempänä “Palvelu”) on Paulina Xenia Wellness:in tuottama palvelu. Avaamalla Tämän verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua. 

Asiakkaan ja Verkkovalmennusten välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä www.paulinaxenia.fi -internetsivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

KÄYTTÖEHTO- JA PALVELUMUUTOKSET 

Paulina Xenia Wellness:illä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan www.paulinaxenia.fi verkkosivuilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

www.paulinaxenia.fi pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Www.paulinaxenia.fi:llä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. 

PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ 

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Verkkovalmennukset ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. www.paulinaxenia.fi -sivustolla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

www.paulinaxenia.fi -sivustolla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Paulina Xenia Wellness:iä taikka on muutoin käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Paulina Xenia Wellness voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun.

 PALVELUN KÄYTTÖ

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai www.paulinaxenia.fi -sivustolle. Paulina Xenia Wellness voi tarvittaessa antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Tiettyjen Palveluun kuuvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä tai tuotteiden toimituksen kannalta tarpeellisten yhteystietojen luovuttamista Paulina Xenia Wellness:ille.

TUNNISTEET / TUOTELINKIT

Asiakkaan www.paulinaxenia.fi -sivustolta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) / tuotelinkit säilyvät www.paulinaxenia.fi -sivuston omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen osapuolen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä sähköpostitse hello(at)paulinaxenia.fi. Paulina Xenia Wellness:illä on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.

www.paulinaxenia.fi -sivustolla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

MAKSULLISET PALVELUT JA LASKUTUS

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Paulina Xenia Wellness:illä on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Paulina Xenia Wellness:illä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Mikäli www.paulinaxenia.fi -sivusto lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu www.paulinaxenia.fi -sivusto palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 30 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Paulina Xenia Wellness:ille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Paulina Xenia Wellness ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Paulina Xenia Wellness ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Paulina Xenia Wellness ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Paulina Xenia Wellness ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

ASIAKKAAN VASTUUSTA

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Paulina Xenia Wellness:ille, sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Paulina Xenia Wellness:ille tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

OIKEUDET PALVELUUN 

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Verkkovalmennuksilla tai sen sopimuskumppaneilla. www.paulinaxenia.fi -sivustolla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa www.paulinaxenia.fi -sivuston liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Paulina Xenia Wellness:in saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua www.paulinaxenia.fi -sivuston tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 6 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä.

SALLITTU JA KIELLETTY LINKITYS PALVELUUN
 

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.paulinaxenia.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Paulina Xenia Wellness:in etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Paulina Xenia Wellness:in etukäteistä kirjallista suostumusta. Paulina Xenia Wellness:illä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. 

EHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.10.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin Palvelun asiakkuuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet www.paulinaxenia.fi -sivuston Internet-palveluiden käyttöehdot.

ASIAKKAAN VAKUUTUS

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

MUITA ERITYISEHTOJA PALVELUN KÄYTTÄJILLE 

www.paulinaxenia.fi -sivustolla on verkkovalmennuksiin erikoistunut palvelu. Tuotelinkit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ja/tai tuotelinkkejä ei ole luvallista luovuttaa toiselle eikä käyttäjälle ole lupa jakaa palvelusta hankittua materiaalia toisille.
Väärinkäytöstä käyttäjätunnus ja/tai tuotelinkki suljetaan välittömästi.
Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi sähköpostitse hello(at)paulinaxenia.fi.

MATERIAALIEN KÄYTTÖOIKEUS

Materiaalien kaikki oikeudet säilyvät aina materiaalien tuottajilla tai www.paulinaxenia.fi -sivustolla.  Palvelussa olevien materiaalien kaikenlainen kopiointi, jakaminen, jälleenmyyminen on ehdottomasti kielletty.

MAKSAMINEN
Maksulliset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Visa, Visa Electron, Mastercard credit/debit, PayPal.

 
TIETOJENKÄSITTELY JA YKSITYISYYDENSUOJA 

Palvelu ei tallenna luottokorttitietoja. Luottokorttitiedot välitetään salatussa yhteydessä suoraan maksujärjestelmään. Maksunvälittäjänä toimii Paytrail Oyj. Poikkeuksena luottokorttitietojen tallentamiseen on Stripe -maksupalvelun kautta tehdyt maksut, joissa luottokorttitiedot jäävät Stripen tietoon. Asiakas voi milloin tahansa poistaa luottokorttitietonsa palvelusta. Palvelu tallentaa vain ne tiedot jotka ovat välttämättömiä jäsenyyden toimittamisen kannalta. 

Asiakkaat liittyvät automaattisesti Paulina Xenia Wellness:in postituslistalle. Paulina Xenia Wellness poistaa asiakkaan tiedot, ja asiakkaan postituslistalta koska tahansa kirjallisen pyynnön perusteella. 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Scroll to Top